Algemene voorwaarden Progression

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgend termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

a. Organisator: Kitesurfschool Progression, gevestigd te Vuurtorenweg 35 te den Haag en die in de uitvoering van het bedrijf arrangementen, activiteiten en/of diensten aanbiedt.

b. Vertegenwoordiger: degene die uit naam van de Organisator optreedt (bijvoorbeeld: instructeur, trainer of begeleider).

c. Opdrachtgever: de wederpartij van Organisator alsmede de uit hoofde van Opdrachtgever deelnemende personen;

c. Activiteit/Arrangement: de door Organisator georganiseerde of aangeboden dienst en/of activiteit of een combinatie daarvan. Deze diensten en/of activiteit kunnen bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van kitesurflessen aan individuen, groepen, bedrijven etc. en alle daarom heen t.b.v. Opdrachtgever uit te voeren en overeengekomen activiteiten.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en uitvoering van de overeengekomen Activiteiten/ Arrangementen tussen Organisator en Opdrachtgever.

2.2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Organisator, waarvoor bij de uitvoering door de Organisator derden worden ingeschakeld.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Organisator en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Acties en prijsopgaves

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door de Organisator gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd of uit handelingen van Organisator is af te leiden dat er sprake is van een overeenkomst.

3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kilometer- en vervoerskosten, tenzij anders aangegeven;

3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Organisator niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Organisator zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 4.2. Organisator heeft het recht bepaalde (deel) activiteiten door derden te laten verrichten.

4.3. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat alle gegevens, waarvan Organisator aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Organisator worden verstrekt. Hieronder zijn tevens de persoonlijke omstandigheden begrepen van de degene die deelnemen aan de activiteit (m.n. relevante medische en conditionele bijzonderheden, alcohol en/of drugsgebruik, e.d.). Op basis van de door Opdrachtgever aan Organisator verstrekte gegevens is Organisator te allen tijde gerechtigd deelname door Opdrachtgever of daarvan deel uitmakende personen uit te sluiten. Voor zover noodzakelijk zal de overeenkomst voor dat gedeelte alsdan worden ontbonden, zonder dat er enig recht van Opdrachtgever op een schadevergoeding ontstaat.

4.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Organisator zijn verstrekt, heeft de Organisator het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5. Opdrachtgever en de uit hoofde van de tussen Organisator en Opdrachtgever gesloten overeenkomst deelnemende personen zijn verplicht voorafgaande aan de deelname aan de activiteit een geldig legitimatiebewijs te tonen en een formulier van deelname te ondertekenen.

4.6. Indien de uitvoering van de overeenkomst door redenen aan de zijde van Opdrachtgever is vertraagd dan heeft Organisator het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen uurprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit/Arrangement in te korten zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

Artikel 5 Wijziging/annulering van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Organisator geen doorgang kan vinden, dan is Organisator gerechtigd een andere activiteit daarvoor in de plaats te stellen zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen of het vergoeden van schade.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip en duur van de Activiteit/Arrangement daardoor worden beïnvloed. Organisator zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Organisator de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Organisator daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.3. In afwijking van het voorgaande lid zal Organisator geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Organisator kunnen worden toegerekend.

5.4.a. Ingeval Opdrachtgever een overeengekomen Activiteit/Arrangement meer dan 48 uur voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement annuleert of wijzigt dan is Opdrachtgever gehouden het resterende bedrag in volledigheid te voldoen aan de Organisator. Dit bedrag kan in zijn volledigheid (100 %) door de Opdrachtgever gebruikt worden voor een nieuwe Activiteit/Arrangement gedurende het gehele kalenderjaar van de boeking, of overgedragen worden naar vrienden/familie van de Opdrachtgever. b. Ingeval Opdrachtgever een overeengekomen Activiteit/Arrangement minder dan 48 uur maar meer dan 24 uur voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement annuleert of wijzigt dan is Opdrachtgever gehouden het resterende bedrag in volledigheid te voldoen aan de Organisator. Dit bedrag kan voor 50% door de Opdrachtgever gebruikt worden voor een nieuwe Activiteit/Arrangement gedurende het gehele kalenderjaar van de boeking, of overgedragen worden naar vrienden/familie van de Opdrachtgever. c. Tenzij anders wordt overeengekomen is annulering of wijziging door Opdrachtgever een dag (24 uur) of korter voorafgaande aan de geplande Activiteit/Arrangement niet mogelijk zodat Opdrachtgever alsdan op eerste verzoek van Organisator is gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan Organisator te voldoen.

5.5. Annulering door Organisator maakt Organisator jegens Opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra Organisator ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Arrangement geen respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is Organisator gehouden Opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). Artikel 6 Hoofdelijke aansprakelijkheid

6.1. De Opdrachtgever die de Activiteit/Arrangement boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

6.2. In geval het aantal personen waarvoor de Opdrachtgever een Activiteit/Arrangement geboekt werd veranderd minder dan 48 uur voor aanvang van de geplande Activiteit/Arrangement, dan zijn de regels van artikel 5.4.c van kracht. Indien de wijziging /anulering plaatsvindt meer dan 48 uur voor aanvang van de Activiteit/Arrangement dan zijn de regels van artikel 5.4.a van kracht.

Artikel 7 Inachtneming van de risico’s

7.1. Opdrachtgever (en de namens Opdrachtgever deelnemende personen incluis) verklaren middels tekenen van de overeenkomst, kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen. De Opdrachtgever/deelnemende perso(o)n(en) dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 8 Begeleiding

8.1. Opdrachtgever is gehouden (de namens Opdrachtgever deelnemende personen incluis) tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle aanwijzingen van Organisator op te volgen. Indien dit niet nagevolgd wordt kan de Organisator op ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.

8.2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat Opdrachtgever (of de namens Opdrachtgever deelnemende personen) fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de Opdrachtgever/ deelnemende perso(o)n(en) van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9

Betaling 9.1. Individuele Opdrachtgever dient voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement het totaal bedrag te voldoen een en ander conform de standaard daarvoor geldende bedragen of zoals in een eventueel uitgebrachte offerte is bepaald.

9.2. Ingeval Opdrachtgever de betaling niet conform het gestelde in deze algemene voorwaarden verricht, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat Organisator alsdan vrij de Activiteit/Arrangement te annuleren zonder dat Organisator daarvoor op enigerlei wijze schadeplichtig is.

9.3. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever gehouden naast het totaal overeengekomen bedrag tevens 1% rente per maand te vergoeden alsmede eventueel 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €150.00.

Artikel 10 Schade

10.1. Organisator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Organisator is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Organisator kenbaar behoorde te zijn.

10.2. Opdrachtgever vrijwaart Organisator voor eventuele aanspraken van derden (waaronder mede wordt begrepen de namens Opdrachtgever deelnemende personen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is (waaronder begrepen t.g.v. het niet voldoen aan de informatieplicht door Opdrachtgever en haar deelnemers zoals in deze bepaling weergegeven).

10.3. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door Opdrachtgever zullen door de Opdrachtgever betaald worden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Deelname aan Activiteit/Arrangement geschiedt voor risico van Opdrachtgever

11.2. Indien Organisator voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Organisator uit te keren totaal.

11.3. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Organisator), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Opdrachtgever aangaande informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Organisator daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Organisator uit.

11.4. Organisator kan door Opdrachtgever (inclusief de namens Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

11.5. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies; b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen. c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Organisatoren die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Organisator kunnen worden toegerekend.

11.6. De Opdrachtgever wordt geacht over een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering te beschikken.

Artikel 12 Klachtafhandeling

12.1. Indien Opdrachtgever ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Organisator een klacht wilt indienen, dan dient Opdrachtgever binnen 14 werkdagen na uitvoering van de activiteit/arrangement schriftelijk melding te doen aan Organisator.

Artikel 13 Gebruik persoonsgegevens

13.1. De Organisator gebruikt persoonlijke gegevens enkel voor identificatie van de Opdrachtgever tijdens een boeking of registratie, om contact te kunnen opnemen over een boeking en voor het op de hoogte houden over de activiteit. Persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor commerciele doeleinden en wordt niet aan derden verstrekt.

Artikel 14 Extra informatie

14. Lespakketten zijn in verhouding goedkoper dan losse lessen. Voorwaarde van het afnemen van een lespakket is dat er voor aanvang van de eerste les betaald is.

14.2 De lespakketten en cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na aankoop van het lessenpakket.

14.3 Lespakketten zijn niet inwisselbaar tegen geld. Alleen tegen een kitesurfles.

14.4 De lespakketten staan op naam. Alleen die persoon kan gebruikmaken van de kitesurflessen. Alleen in overleg kan er worden besloten hier van af te wijken.